NAH in de wijk

De gemeente Rotterdam heeft een subsidie beschikbaar gesteld om het project “NAH in de wijk” in 2017 uit te voeren. 

Het innovatieve “NAH in de wijk” zal vanuit een intensieve en duurzame samenwerking met mensen met niet aangeboren hersenletsel(NAH) een plek geven in de Huizen van de Wijk, waarbij de verbinding tussen het regulieren welzijnswerk en specifieke hersenletselactiviteiten centraal staat.

Naast het Hersenletselcentrum Rotterdam-Rijnmond  ondersteunen een aantal welzijnorganisaties dit project: DOCK, PIT010, Stichting IJsselwijs en WMO-Radar. De Zellingen treedt als penvoerder op.

Het project is vernieuwend op drie onderdelen:

  • Drie verschillende cursussen om ervaringsdeskundigen op te leiden en hun vaardigheden en competenties te objectiveren op vijf niveaus;
  • Vier blokken van workshops met als doel het versterken van de participatie van mensen die te maken hebben met de onzichtbare gevolgen van hersenletsel en het creëren van wederzijds begrip in de verbinding met het reguliere welzijnswerk; 
  • Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en “doorgewinterde” ervaringsdeskundigen (getroffenen en naasten), waarbij het vooral gaat om het behouden van balans en volhoudtijd. 

Prestatieafspraken 2017:

  • Het begeleiden van minimaal 10 Rotterdammers met NAH met als doel dat zij aan het eind van 2017 zijn gestegen op één of meerdere domeinen op de Zelfredzaamheidsmatrix (een traject). 
  • Het begeleiden van minimaal 8 Rotterdammers met NAH als ervaringsdeskundige. Deze begeleiding houdt in een aantoonbare training (zoals omschreven in het plan van aanpak van 11 november 2016), waarbij deze vrijwilligers uiteindelijk aan het eind van de subsidieperiode als ervaringsdeskundigen worden gekoppeld aan het Huis van de wijk (een traject).
  • Er worden miniaal 4 workshopsclusters Muziek & Zang gerealiseerd waaraan wijkbewoners met en zonder NAH hebben deelgenomen. 
  • Uiterlijk 1 maart 2018 is de eindrapportage aan de betreffende beleidsmedewerker ingeleverd.