Slotbijeenkomst NAH PrikkelS

Op 5 maart is met succes de slotbijeenkomst van het project NAH-PrikkelS gehouden. De NAH-PrikkelS, kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, zijn leidend voor de Hersenletselcentra. 

De gevolgen van NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan iedereen  zomaar overkomen. Door een verkeersongeval, een hersenbloeding, een val of een klap op je hoofd. De gevolgen zijn op het eerste gezicht soms niet of nauwelijks zichtbaar, wat het voor de omgeving extra moeilijk maakt om er goed mee om te gaan. Ook voor zorgverleners. Daarom heeft Stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland (SHON) Vilans in 2012 opdracht gegeven samen met mensen met NAH en hun naasten uit te zoeken waar goede zorg aan moet voldoen. Het resultaat?  NAH –PrikkelS: kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.

Slotbijeenkomst

Op de Slotbijeenkomst is gevierd dat de NAH-PrikkelS er zijn. Tijdens de bijeenkomst zijn goede voorbeelden met elkaar gedeeld en is nagedacht over de vervolgstappen die gezet moeten worden om de zorg nog beter te laten aansluiten op de behoeften van mensen met NAH en hun naasten.

Afgelopen 3 jaar

De afgelopen jaren zijn alle partners die in het project NAH-Prikkels vertegenwoordigd waren voortdurend met elkaar in gesprek geweest om de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH te verbeteren. Daarbij zijn ervaringsdeskundigen en hun naasten zeer nauw betrokken. Verschillende producten zijn ontwikkeld op basis van de kwaliteitscriteria, zoals gesprekskaarten en een waarderingsinstrument. De ontwikkelde gesprekskaarten  blijken een goed hulpmiddel te zijn om een gesprek te voeren over het verbeteren van de zorg.

Daarnaast worden methodieken middels een toolbox aangereikt om de dialoog tussen cliënten, naasten, zorgverleners en managers binnen een organisatie over het zorgaanbod voor NAH tot stand te brengen. En last but not least: 11 zorgorganisaties werken aan een verbetertraject, geïnspireerd door de PrikkelS.

Resultaten

De  ontwikkelde kwaliteitscriteria en producten geven richting aan  het gesprek tussen de zorgverlener, de ervaringsdeskundige en hun naasten met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het belang van het voortdurend bespreekbaar maken of de juiste zorg geleverd wordt, moet door de hele organisatie worden gedragen. Begrijpen we elkaar goed? Doen we ook werkelijk wat er gevraagd wordt? Gaan we niet te snel? Voelen cliënten zich begrepen? Wordt er goed naar ze geluisterd?

Een mooi voorbeeld hiervan is de dialoog tussen een lid van de Raad van Bestuur van een zorgorganisatie en een cliënt die tijdens een wandeling  praten over hoe de zorg wordt ervaren en wat er beter kan. Door deze aandacht voelt de cliënt zich gehoord en begrepen.

Verspreiden

Henk Bor, voorzitter van de NAH-stichting bood Annet Wielemaker van de Hersenstichting de prikkels aan. De Hersenstichting heeft tijdens de slotbijeenkomst aangegeven de NAH-PrikkelS actief te gaan verspreiden. 

Ook zijn de NAH-PrikkelS  opgenomen in de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen. Op initiatief van de Hersenstichting wordt deze standaard op dit moment geïmplementeerd in een aantal regio’s. Daarnaast vormen ze het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Hersenletselcentra. Dit helpt bij de verspreiding, maar we zijn er nog niet.

Volgende stappen

Er is veel veranderd, maar er moet nog veel gebeuren

Zo wil Vilans de PrikkelS mee gaan nemen in haar dienstverlening naar organisaties die de zorg aan mensen met NAH willen verbeteren. De PrikkelS en gesprekskaarten worden vereenvoudigd en met beelden verduidelijkt. Ervaringsdeskundigen zullen continu betrokken zijn  in de te nemen stappen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over NAH-PrikkelS ga dan naar NAH PrikkelS of neem contact op met Marjan Hurkmans, 030-7892540 of 06-22810685.